Home Kiến thức phần cứng Card Raid có vai trò như thế nào trong máy chủ?